புதிய அனுதின மன்னா

திரும்பக் கட்டப்படுவீர்கள்

நீர் சர்வவல்லவரிடத்தில் மனந்திரும்பினால் திரும்பக் கட்டப்படுவீர் (யோபு 22:23). எலிப்பாஸ் பேசியபோது சிறப்பான உண்மையை வெளியிட்டார். அது வேதத்தில் பல இடங்களில் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களின் சுருக்கமுமாகும். இதை வாசிப்பவரே, ...

Read More

பட்டணத்தில் ஆசீர்வாதம்

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுக்கும் போது...... பட்டணத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் (உபா.28:2-3). பட்டணம் கவலை நிறைந்த இடம். அங்கு அடிக்கடி செல்பவர்கள் அங்கு வளர்ச்சி ...

Read More

நீதிக்குத் தகுதி உள்ளவர்கள்

அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களைக் கடந்து போவேன் (யாத்.12:13). விலைமதிப்பற்ற அந்த இரத்தத்தைப் பார்ப்பது எனக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறது. கடவுள் அதைப் பார்க்கும்போது அது என் பாதுகாப்புக்கு ...

Read More

அவர் திரும்ப வருவார்

நான் உங்களைத் திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன் (யோ.4:18). அவர் நம்மை விட்டுச் சென்றுள்ளார். ஆயினும் நம்மை அனாதைகளாக விடவில்லை. நம் ஆறுதலான அவர், நம்மை விட்டுச் சென்றுவிட்டார். ...

Read More

அவர் இலவசமாகக் கொடுக்கிறார்

தம்முடைய சொந்தக் குமாரனென்றும் பாராமல் நம்மெல்லோருக்காகவும் அவரை ஒப்புக்கொடுத்தவர், அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பதெப்படி? (ரோ.8:32). இது ஒரு வாக்குறுதி போல் காணப்படாவிட்டாலும் இதுவும் ஒரு ...

Read More

நம்பிக்கையை இழக்கவேண்டாம்

ஆனாலும் என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். அதின் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் (மல்.4:2). மேலே கூறப்பட்ட கருணை நிறைந்த வாக்குறுதி மகிமையுள்ள நம் ...

Read More

கடவுள் எப்போதும் கவனித்துக் கேட்கிறார்

என் தேவன் என்னைக் கேட்டருளுவார் (மீகா 7:7). நண்பர்கள் நம்பிக்கைக் கேடு செய்கிறவர்களாய் இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் ஆன்மாவிடமிருந்து விலகிச் செல்லமாட்டார். அதற்கு மாறாக அந்த ஆன்மாவின் வேண்டுதலைக் ...

Read More

வளருங்கள்

நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டுப்போய், கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளருவீர்கள் (மல்.4:2). ஆம், சூரியன் பிரகாசிக்கும் போது நோயுள்ளவர்கள் படுக்கைகளை விட்டெழுந்து, சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதற்காக வெளியே நடமாடுகிறார்கள். இளவேனிற் ...

Read More

தெய்வீகமான பயணத் துணைவர்

நான் உன்னோடே இருந்து, நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னைக் காத்து... (ஆதி.28:15). நம் பயணத்தில் நமக்கு உதவி வேண்டுமா? இங்கே சிறப்பான இரண்டு உதவி நமக்கு வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை ...

Read More

கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் பெறுவோம்

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் பார்வைக்கு நன்மையும் செம்மையுமானதைச் செய்வதினால், நீயும் உனக்குப் பின்வரும் பிள்ளைகளும் என்றென்றைக்கும் நன்றாயிருக்கும்படிக்கு, நான் உனக்குக் கற்பிக்கிற இந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் ...

Read More


ajax loader Home

Recent Daily Devotionals

Return from Backsliding

If thou return to the Almighty, thou shalt be built up. (Job 22:23) Eliphaz, in this utterance, spoke a great ...

Read More

Blessing in the City

If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, blessed shalt thou be in the city. (Deuteronomy ...

Read More

Justice Satisfied

When I see the blood, I will pass over you. (Exodus 12:13) My own sight of the precious blood is ...

Read More

He Will Return

I will not leave you comfortless: I will come to you. (John 14:18) He left us, and yet we are ...

Read More

He Freely Gives

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him ...

Read More

Grow Up

And ye shall go forth, and grow up as calves of the stall. (Malachi 4:2) Yes, when the sun shines, ...

Read More

Never Despair

But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings. (Malachi 4.2) ...

Read More

God Always Hears

My God will hear me. (Micah 7:7) Friends may be unfaithful, but the Lord will not turn away from the ...

Read More

A Heavenly Escort

And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest. (Genesis 28:15) Do we ...

Read More

Obedience Brings Blessing

Observe and hear all these words, which I command thee, that it may go well with thee, and with thy ...

Read More


ajax loader Home

Recent Bible Verse of the Day


ajax loader Home

Recent Bible Command of the Day


ajax loader Home

Recent Bible Proverb of the Day


ajax loader Home

Recent Memory Verse of the Day


ajax loader Home

Download Christian Resources


ajax loader Home

Download Mobile Resources


ajax loader Home

Download Special MP3s


ajax loader Home


About Word of God Ministries

Dear users, we from Word of God Ministries welcome you to the new version of our master site for various christian resources.

As there were changes in the internet era and smartphones, we had to change our technologies and trends as well. There has been a distinct audience shift towards mobile and tablet browsing since couple of years. Tablet sales are expected to exceed 100 million this year and some statistics says that, some sites are already experiencing up to 40% traffic from tablet and mobile devices, a strong commercial imperative to accommodate the smaller screen size in a unified design.

Hence there is a need of simplest way to help users across multiple devices and ensures a seamless user experience.
Increasing use of the internet and proliferation of web applications on tablet and mobile devices has been the driving force behind us to improve the content deliveries to the users.

This new design allows us to deliver quality content to you across devices, the offline browsing capabilities of latest technologies mean that sites can be easily accessed ‘on the go’. As these technologies enabled tablets and smart phones proliferate this will become increasingly important.

God us helped us to achieve this for our master site www.WordOfGod.in, with the grace of God, We have completely revamped our www.WordOfGod.in site. May God Alone be Praised! Praise God!!

As you might have already know our themes, I am writing it here again.

Freely you have Received, Freely Give – Matt 10:8

Wherever you Go, Go with Word of God; Whatever you Do, Do with Word of God

Reach the UnReached Through The Technologies

It is not because of me and not because of our Word of God Team members, It is because of God’s love and grace which is using us to build his Kingdom. Praise God!

Thank you all for supporting us in your prayers. Kindly remember our other ministries (Word of God Team, Blind Ministry, Deaf Ministry, Video Ministry, Audio Ministry, DailyPromiseCards.com, ChristiansMobile.com – Mobile Ministry, Daily Devotions, etc) as well in your prayers. May God Bless You and Prepare You for his coming. Maranatha, Allelujah!

Yours Lovingly in Christ,

- Dr. Yesudas Solomon   MCA, MTh, PhD

Founder and President of Word of God Ministries and its branch ministries like Word of God Team, Daily Promise Cards, etc

ajax loader Home


About Word of God Team

Word of God Team is one of the branch of ministry comes under of Word of God Ministries. Word of God Team is a team of around 120 people across the globe from various denominations like TPM, CPM, Pentecost, CSI, NSI, AG, RC, IPC and Independent Churches/Ministries. So it is an inter-denominational ministry.

We co-ordinate each other and help our own ministries as well as other ministries in terms of consultation, content preparations, translation in the languages we know and from the cities and countries we live in.

Word of God Team member’s main focus is to be part in building the kingdom of God and at the same time helping other ministries and organizations for the same. We follow what God has spoken in Romans 11:36 ISV – For all things are from Him(JESUS), by Him(JESUS), and for Him(JESUS). That is, we use everything in the universe for the building the kingdom of God, as they are existing for Him and they are from Him and they are existing by Him alone. Hence we bring word of god into everything what we have in the world starting from mobiles, tvs to stickers, books, etc.

Word of God Team also involves in helping trible ministries in various ways. If you are a missionary and if you need any help regarding the content and other resources, pls co-ordinate with us, we will try to help you as much as possible.

If you are willing to join our Word of God Team to contribute or to use your talents given by God, please contact us by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Regarding Donations:
Please note, we do not go for asking any donations. God alone is our Financial Manager. So, if any one is coming to you asking for donations in the name of Word of God Team and Word of God Ministries, please do not give. If you wish to support us, please support us via prayer.
If you wish to support us by money, we request you to support missionaries arround the world. If you do not have any details about them, you can contact your local pastor or ministers. If you still did not get, please contact us, we will help you to reachout missionaries.

However, if you find that God is encouraging you to support only Word of God Ministries, kindly co-ordinate with our head office at Bangalore, India by post (Bro. Yesudas Solomon, Word of God Ministries, #37, 2nd Floor, 6th Cross, Magadi Road, Bangalore-560023, Karnataka, South India) or by email wordofgod@wordofgod.in or calling us by +91 7676509955, +91 9964422489, +91 9448016738, +91 9042915094.

Prayer Support:
As you all aware that Satan is biggest enemy of God’s choosen ministers, Word of God Team members need your extensive prayer support for our co-ordination and spiritual guidence and oneness by Holy Spirit.

Word of God Team Co-Ordinators:

  1. Bro. Johnson Kennedy – +91 9042915094
  2. Bro. Deva Kumar P – +91 9448016738
  3. Bro. Bhaskar G – +91 9944806778
  4. Bro. Selva Kumar S – +91 9964422489
  5. Bro. Arputharaj S – +91 9964747708
  6. Bro. Shiju A – +91 8148416588
  7. Pas. Paul Prabhakar – +91 9880312231

ajax loader Home


Services

Free Wallpapers


ajax loader Home

Free Mobile Wallpapers


ajax loader Home

Bible Articles

Now we have a dedicated section for Bible Articles in various categories like கிறிஸ்தவ கவிதைகள், சரித்திர சுவடுகள், ஜெப குறிப்புகள், தேவ செய்திகள், வேத ஆராய்ச்சி, வேதமும் விஞ்ஞானமும், வேதாகம துணுக்குகள், Bible and Science, Bible Studies, Interesting Articles. Click here to visit the page.

ajax loader Home

Free Promise Cards

Download Promise Card designs completely free of cost in many languages. You can use it for your church, personal use or for your gospel needs. You can customize the designs by adding your name & logo, etc. Click here to visit the page.

ajax loader Home

Our Sites


ajax loader Home

Our Partner Sites


ajax loader Home

Online Christian TVs


ajax loader Home

Online Christian Radios/FMs


ajax loader Home

Christian Softwares


ajax loader Home

Directory powered by Business Directory Plugin